Skip Navigation or Skip to Content
logo
Onze school

Onderwijskundige ontwikkelingen

GROEP 1-2

Spelen is voor (jonge) kinderen erg belangrijk, omdat zij spelenderwijs leren. Er is in de school voldoende ontwikkelingsmateriaal aanwezig, wat de kinderen stimuleert en uitdaagt tot leren. Beweging is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 

Kleuters leren het beste als alles wat er gedaan wordt in de klas in het teken staat van een betekenisvol thema. Daarom werken we bij de kleuters steeds met een ander thema, zoals bijvoorbeeld “hulpdiensten”, ”winter”, ”beroepen” en “op reis”. In de kring bieden de leerkrachten een activiteit aan die bij het thema past. Bij deze activiteit werken wij aan één of meer leerdoelen op de ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Deze doelen worden herhaald in de verschillende hoeken van de klas, zodat de kleuters na de kring spelenderwijs zelf meer ervaringen kunnen opdoen. 

Tijdens hun kleuterperiode leren de kinderen ook veel nieuwe woorden en begrippen om over de wereld om hen heen na te denken en daarover te praten. Daarom besteden wij in de kleutergroepen veel aandacht aan het vergroten van de woordenschat. Tijdens de kringmomenten maken wij daarbij onder andere gebruik van het taalprogramma “Logo 3000”. Logo 3000 werkt met woordwebben, praatplaten en woordkaarten. De methode zorgt voor een goed functioneel taalaanbod, waarbij de woorden expliciet en spelenderwijs worden aangeboden.

In de groepen 1 en 2 wordt de totale ontwikkeling van de leerlingen gestimuleerd. Dit gebeurt onder andere door het werken in de hoeken, waar een gevarieerd aanbod van activiteiten plaatsvindt. 

We werken aan:  

  • Taalontwikkeling (mondeling/schriftelijk) 
  • Voorbereidend lezen (letters, klanken onderscheiden en koppelen aan tekens, rijmen 
  • Rekenontwikkeling (cijfers herkennen, hoeveelheden, tellen, ruimtelijk inzicht, ordenen)
  • Sociaal emotionele ontwikkeling (omgaan met elkaar en gevoelens)
  • Lichamelijke ontwikkeling (grove en fijne motoriek) 
  • Expressieve ontwikkeling
  • Kennis van de wereld om je heen, (omgeving en omgaan met andere culturen) 

Lezen
Het lezen wordt deels thematisch aangeboden en deels vanuit methodes vormgegeven. Het lezen en schrijven komt in alle activiteiten binnen ons onderwijs terug. Het neemt een belangrijke en herkenbare plaats in. We bieden daarbij verschillende strategieën aan.  

GROEP 3-8

In groep 3 werken we voor technisch lezen met de methode Lijn 3. Deze methode werkt met een aanpak waarbij de leerlingen passend leesonderwijs aangeboden krijgen. Voor technisch lezen werken wij met de LIST-aanpak. LIST staat voor Lezen Is Top. Plezier in lezen is erg belangrijk bij LIST. Het doel van het leesonderwijs is naast het aanleren van de techniek, het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers.  Tijdens de leeslessen wordt de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving.  

Het begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 aangeboden via de methode Nieuwsbegrip. Dit is een digitale methode waarin actuele onderwerpen worden behandeld.  

Schrijven
Op onze school gebruiken we de methode Klinkers. Vanaf groep 1 wordt veel aandacht besteed aan het trainen van de schrijfvoorwaarden, waaronder de fijne motoriek, oog- handcoördinatie, nauwkeurige waarneming en een goede pengreep en schrijfhouding.

Rekenen
In groep 1-2 worden de activiteiten vanuit de kring, spel en tijdens de werkmomenten aangeboden. De rekenbegrippen, (synchroon) tellen, meten, wegen, tijdsbesef, hoeveelheden, cijfersymbolen, kleur en vorm komen ook aan bod.  

In de groepen 3 t/m 8 werken we met een realistische reken-wiskundemethode Wereld in Getallen, waarbij veel aandacht is voor concrete probleemsituaties waarin we samen met de leerlingen op zoek gaan naar oplossingen. De rekenlessen bieden rijke contexten waarbij de leerkrachten middels het instructiemodel ik-wij-jullie-jij de leerlingen regels en strategieën aanbieden om in te zetten.  

Aanvullend op de methode is er ook aandacht voor automatiseren en herhalen, zodat de leerstof goed wordt opgeslagen. 

Wereldoriëntatie:
aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs 

Om de wereld te kunnen begrijpen moeten kinderen kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Maar ze hebben ook kennis van de vaardigheden van de 21ste eeuw nodig.
Blink is een methode voor groep 3 t/m 8 die wereldoriëntatie geïntegreerd aanbiedt. De methode is geheel digitaal en wordt jaarlijks geactualiseerd.

21st century skills
We geven op onze school gericht aandacht aan het ontwikkelen van de volgende 21st century skills: samenwerking, communicatie, sociale en culturele vaardigheden (waaronder burgerschap), ICT probleemoplossende vaardigheden, creativiteit en kritisch denken. We willen de kinderen in aanraking laten komen met verschillende tools en vaardigheden die te maken hebben met de 21st century skills zoals onderzoekend en ontwerpend leren. We willen betekenisvol onderwijs geven waarbij de talenten van ieder kind tot zijn recht komen. 

Techniek
Bij dit vakgebied willen wij de kinderen in aanraking brengen met wetenschap en techniek, zodat zij hun talenten ontdekken en een positieve houding ten aanzien van wetenschap en techniek ontwikkelen. Zo leren kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. 

Verkeer
Er worden verkeerslessen gegeven vanuit de “Jeugdverkeerskranten” van 3VO, waardoor de kinderen altijd kennisnemen van de meest actuele verkeersregels. In groep 8 wordt in het voorjaar een schriftelijke en praktische verkeersproef afgenomen. De schriftelijke verkeersproef wordt in de klas voorbereid. Voor de praktische verkeersproef wordt de route mee naar huis gegeven en kunnen de kinderen zelf, met hun ouders, een aantal keren ter voorbereiding worden gefietst. 

Engels
Het aanbieden van de Engelse taal gebeurt in groep 6 t/m 8. Het belangrijkste doel is de leerlingen vroegtijdig vertrouwd te maken met het verstaan van Engels als belangrijkste internationale taal. De leerlingen leggen de basis voor het spreken en lezen van de Engelse taal, uitgaande van de communicatie in alledaagse situaties. We gebruiken de methode ‘Take it Easy’. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Wij willen dat ieder kind elke dag met plezier naar school komt, veel leert en zich daardoor op alle gebieden goed kan ontwikkelen. Een sterk pedagogisch klimaat is belangrijk voor iedereen. Het team zorgt samen met de kinderen voor een veilige sfeer. Persoonlijke groei start bij het mogen zijn wie je bent. We hebben daarom oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Groeien doe je met elkaar. Dat betekent ook met elkaar samenwerken, zowel door kinderen als leerkrachten en onderwijsassistenten. Vanuit een veilige sfeer werken we samen aan goed onderwijs! 

Aanpak
Het aanbod is in een doorgaande lijn binnen de school vormgegeven. Ter versterking van de groepsvorming en een sterk pedagogisch klimaat starten we elk nieuw schooljaar met de “gouden weken”. De leerkrachten voeren de eerste weken van het schooljaar een gesprek met de ouders en de leerling (startgesprek). Het doel is het stimuleren van sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag.  

Actief burgerschap en integratie
In de WPO (Wet op het Primair Onderwijs) staat dat scholen Actief Burgerschap en Sociale Integratie moeten bevorderen en ervoor zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen. We zien burgerschap als taak van de school, waarbij we leerlingen (mede)opvoeden tot evenwichtige, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. We willen een bijdrage leveren aan de vorming van kritische, mondige burgers, die kritisch omgaan met informatie (van o.a. internet, media).
Wat doen we zoal: 

  • We leren kinderen met andere mensen om te gaan. 
  • We werken aan een open houding van kinderen naar de samenleving. 
  • We bevorderen de basiswaarden, de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om deel te nemen aan de democratische rechtsstaat. 

Kunstzinnige en culturele vorming
Lessen handvaardigheid en tekenen worden in alle groepen gegeven. De lessen zijn gericht op het aanleren van technieken en vaardigheden en de ontwikkeling van de fantasie. Er zijn muzieklessen in alle groepen. In de groepen 4, 5, 6 en 7 worden de muzieklessen door een vakdocent gegeven. We brengen onze leerlingen cyclisch in aanraking met dans/muziek, drama, beeldende kunsten, musea, proza- en vertelkunst in taal. Daarbij maken we gebruik van het aanbod van Cultuurkade. 

Bewegingsonderwijs
Bewegen is van essentieel belang voor jonge kinderen. Ze leren zich in de breedste zin oriënteren in de ruimte. Op school streven we ernaar dat een kind met plezier beweegt. De kinderen uit de kleutergroep spelen dagelijks buiten of gymmen in de gymzaal op school. De gymlessen bestaan uit één keer per week spelles en één keer een toestellen-les. In groep 4 gaan de kinderen om de week zwemmen.   

Iedere leerling vanaf groep 3 is verplicht om gymkleding en gymschoenen te dragen. 

ICT
Alle huidige en toekomstige basisschoolleerlingen zijn vertrouwd met het internet. Voor onze school reden genoeg om aansluiting te zoeken bij deze bron van informatie, maar ook reden om de kinderen te leren er verstandig mee om te gaan. Wij maken binnen onze leeromgeving volop gebruik van digitale leermiddelen. Tablets en chromebooks worden gebruikt als hulpmiddel en zijn bij uitstek geschikt om beter aan te sluiten bij de behoeften van de individuele leerling. 

"RUIMTE OM TE GROEIEN"