Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Missie en visie

Missie:  
Wij willen een school zijn waar leerlingen en leerkrachten de ruimte en de tijd krijgen om zich te ontwikkelen.   Wij bieden de leerlingen een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving, waarin ze zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen die verantwoordelijkheid nemen en hun eigen keuzes kunnen maken.   Ons motto is dan ook: “Ruime om te groeien”.

Visie:   
We creëren een veilige omgeving waarin ieder kind gezien en gehoord wordt. We werken vanuit een basis waaraan veiligheid, respect en zelfvertrouwen ten grondslag liggen. We willen op deze manier een sfeer creëren waarin iedereen zichzelf mag zijn. Wij streven naar een optimale ontwikkeling voor iedereen. Hierin werken we samen met het kind ouders en de omgeving. Wij spelen samen en leren van en met elkaar. Hierdoor stimuleren we het zelfvertrouwen en de zelfbewustwording van het kind.

Kernkwaliteiten en kernwaarden

Kernkwaliteiten
Betrokkenheid:
Wij geven elke leerling persoonlijke en positieve aandacht. Dit zorgt voor een toename van het zelfvertrouwen van het kind. Tegelijkertijd beïnvloedt deze aandacht de relatie tussen de leerkracht en de leerling op positieve wijze, waardoor het onderwijs en de sfeer in de klas versterkt worden. We zoeken de samenwerking met ouders daar waar dat nodig is en omgekeerd. Ouders en leerkracht hebben namelijk hetzelfde doel: het kind begeleiden in de ontwikkeling. We zorgen voor betrokkenheid van leerlingen bij de les, waardoor het kind een actieve leerhouding ontwikkelt en het eigenaarschap van het kind gestimuleerd wordt.

Structuur: De wijze waarop wij onderwijs geven, kenmerkt zich door een effectieve tijdsindeling, duidelijke regels en routines, een transparante dagplanning en vaste opbouw van de lessen, er heerst rust en stabiliteit

Verbindend:
We zoeken verbinding met de ouders door met een open houding wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Zo worden eventuele zorgen tijdig en eerlijk gedeeld, maar krijgen ook positieve ontwikkelingen ruimschoots de aandacht. Ouders en externen zijn onze partners en we betrekken hen in een open communicatie bij de ontwikkeling van de leerlingen en de school.

Kernwaarden
We hebben 5 kernwaarden gekozen die in relatie staan met de kernwaarden van Verdi.  Deze heldere waarden zorgen voor herkenbaarheid, geven richting en focus aan de schoolontwikkeling.

Kansrijk- Groei  
We geven de kinderen, ouders en onze teamleden de ruimte om te groeien. Wij dagen de kinderen uit en bieden kansen zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel op cognitief, creatief, als sociaal-emotioneel vlak.

Openheid – diversiteit  
We werken samen op basis van wederzijds respect. We erkennen en accepteren dat er verschillen zijn. We creëren een sfeer van openheid, vertrouwen en veiligheid waarin we elkaar kunnen aanspreken en aangesproken kunnen worden. We hebben oog voor de eigenheid van elke cultuur en houden rekening met de achtergrond en de leefwereld van het kind.

Verantwoordelijkheid – duurzaam   
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan we de uitdaging aan, om ieder kind zich kansrijk te laten ontwikkelen en groeien. Dit doen we altijd vanuit positieve, hoge verwachtingen.  Samen zijn we verantwoordelijk: ieder op zijn eigen gebied, maar met een gezamenlijk doel; een continue, duurzame ontwikkeling waarbij een kind meer is dan enkel resultaten op didactisch vlak.

Experimenteren – avontuur 
We willen de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen stimuleren door ze uit te dagen om te experimenteren en te onderzoeken. We willen leerlingen en leerkrachten aanmoedigen om buiten hun comfortzone te stappen en nieuwe kennis, ideeën en perspectieven te omarmen. Het is een ambitie voor de komende jaren om een meer onderzoekende rol voor zowel de leerkrachten als de kinderen te laten ontstaan.

Expliciete Directe Instructie model (EDI)

Op basisschool Eerschot hanteren wij het Expliciete Directe Instructie model (EDI).
Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Ons onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen.
Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken.

In dit document staat het EDI-model verder omschreven: Expliciete Directe Instructie model.pdf

"RUIMTE OM TE GROEIEN"