Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Oudervereniging, MR en (G)MR

Oudervereniging
In de oudervereniging zitten ouders die allerlei schoolactiviteiten regelen en/of helpen ondersteunen. De oudervereniging bestaat uit leden en een dagelijks bestuur.
De oudervereniging organiseert samen met één van de leerkrachten één of meerdere activiteiten.De jaarlijkse activiteiten zijn: de ouderbijdrage regelen, het schoolfeest, de schoolfotograaf, de Kinderboekenweek (ondersteunen), de sinterklaasviering, de kerstviering, Carnaval op school, de koningsspelen (ondersteunen), het verkeersexamen (ondersteunen), de Eerschotdag (jaarlijks uitje, ondersteunen), de musical (ondersteunen en bardienst).
Deze activiteiten worden grotendeels betaald vanuit de ouderbijdrage, de kledinginzamelingsactie en de opbrengst van het oud papier.
De oudervereniging vergadert zes keer per jaar. Hierbij is meestal één leerkracht aanwezig.

Klassenouder(s)
Elke groep heeft een klassenouder. Dit is één ouder of verzorger van de klas waarin hun kind zit. Deze klassenouder(s) regelen activiteiten en ondersteunen diverse zaken voor de leerkracht, zoals bijvoorbeeld: het regelen en verkleden voor de carnavalsoptocht, het regelen van ouderhulp voor begeleiden van een excursie of het verzorgen van cadeautjes bij afscheid stagiaire en bij juffen-e en meestersdag. Hier wordt meestal een kleine jaarlijkse bijdrage voor gevraagd door de klassenouder(s).

Vrijwillige ouderbijdrage
Naast de vrijwillige ouderbijdrage, worden er per leerling kosten in rekening gebracht voor o.a. de Eerschotdag/schoolreisje, schoolkamp groep 8 . De bedragen worden jaarlijks vastgesteld en zijn op te vragen via de school

Als er nog vragen zijn over de ouderbijdrage, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. De MR is een wettelijk verplicht orgaan. Voor belangrijke besluiten heeft het schoolbestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig; denk aan besluiten over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen zoals bv. de vakantieregeling.

De MR van onze school is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Er hebben 3 personeelsleden en 3 ouders zitting in de MR. De directeur is als adviseur aanwezig tijdens de MR-vergaderingen. De MR bespreekt allerlei zaken zoals formatiebesteding (inzet personeel), financieel beleid, diverse  andere beleidsvraagstukken, vakantieregeling, sollicitatieprocedures en andere vastgestelde afspraken.

De MR houdt via de nieuwsbrief van de school de ouders op de hoogte van haar werkzaamheden. De notulen van de MR-vergaderingen worden op de website van de school geplaatst.De vergaderingen van de MR-raad zijn openbaar. De MR houdt via de oudercommunicatie-app van de school, de ouders op de hoogte van haar werkzaamheden.

De MR van onze school is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

  • Dhr. Leon Vorstenbosch
  • Mevr. Patricia van Alst
  • Mevr. Francine Verkuijlen

Personeelsgeleding:

  • Mevr. Francijntje Siauw
  • Mevr. Carla Hulsen
  • Mevr. Yvonne van de Velde

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Medezeggenschap is binnen Verdi georganiseerd op school in de Medezeggenschapsraad (MR) en Verdi breed in de Gemeenschappelijke MR (GMR).
De GMR is een vertegenwoordiging van leerkrachten én ouders. De GMR bestaat idealiter uit vijf ouders en vijf leerkrachten.
U kunt altijd contact opnemen met de GMR, door een mailtje te sturen naar GMR@verdi.nl.
De GMR is een vertegenwoordiging van medewerkers én ouders en bestaat uit vijf ouders en vijf medewerkers. De GMR heeft als doel om de belangen van leerlingen, ouders en personeelsleden te behartigen en mee te denken over het beleid van Verdi Onderwijs. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid van de leerlingen en de financiën van de stichting. Je hebt inspraak in de besluitvorming en kunt zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Verdi Onderwijs.

De GMR vergadert zo’n 5 keer per jaar. Daarnaast vindt er ook 5 keer per jaar overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR en is er twee keer per jaar overleg met de Raad van toezicht.

Klankbordgroep
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een klankbordgroep. De klankbordgroep is een groep ouders die, samen met de schoolleiding, een paar keer per jaar bij elkaar komt om te praten over ontwikkelingen en andere algemene zaken.

"RUIMTE NAAR SAMENWERKING"